Wzór zlecenia

W przypadku zlecenia nam prac prosimy o przygotowanie pisemnego zlecenia zgodnie z poniższym wzorem. Dokument prosimy podpisać oraz podbić pieczątką firmową.


..............................
(Data i miejscowość)


Zlecam wykonanie przewiertów w:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Ustalona kwota to ......... netto za 1mb. przewiertu...............................
(Podpis i pieczęć)